SP-458 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-458 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-อำนาจหน้าที่่
-วิสัยทัศน์
-พันธกิจ
-ยุทธศาสตร์
-คำนิยมหลักขององค์กร
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ2549
-พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญติคณะสงฆ์
(ฉบับที่2) พ.ศ2535
-กฎกระทรวง ฉบับที่2 พ.ศ.2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505
-ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คณะสงฆ์และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550(ฉบับที่ 18)
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ ความรู้-รัฐธรรมนูญ 2550
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
-ตัวอย่างข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ2534-แก้ไขปัจจุบัน
-ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
-นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)
-ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวทางพระพุทธศาสนา
-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวทางพระพุทธศาสนา

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY