นักวิชาการนโยบายและแผน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) คู่มือเตรียมสอบล่าสุด (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

290฿

คำอธิบาย

นักวิชาการนโยบายและแผน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) คู่มือเตรียมสอบล่าสุด  (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

สารบัญ
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศนื พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ชุดที่ 1 – ชุดที่ 8
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– การวางแผนและโครงการ
– การประเมินผล
– การจัดทำแผนกลยุทธ์
– การจัดทำโครงการ
– การติดตามและประเมินผล
– การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล
– การเขียนรายงานการประเมินผล
แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 2
แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 3
แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 4
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

 

ราคา 290 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ