CA-317 สรุปเนื้อหา เนื้อแนวข้อสอบเฉลยข้อสอบเก่า เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

250฿

คำอธิบาย

CA-317 สรุปเนื้อหา เนื้อแนวข้อสอบเฉลยข้อสอบเก่า เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาท อำนาจหน้าที่
– แผนยุทธศาสตร์
– รายนามผู้ตรวจการแผ่นดิน
– โครงสร้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบสอบโจทย์คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล
– แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านเหตุผล (อุปมา – อุปไมย)
– แนวข้อสอบการสรุปความจากภาษา
– แนวข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบการสรุปผลเชิงตรรกะ
– สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ประเทศ ASEAN
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
– แนวข้อสอบอาเซียน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคล พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกตรวจสอบและสอบสวนเรื่องร้องเรียน (ข้อผู้ตรวจการแผ่นดิน)
– สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558
– แนวข้อสอบการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 2555 – 2559)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี