GB-249 สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ นักวิชาการงานนโยบายและแผน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

คำอธิบาย

GB-249 สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ นักวิชาการงานนโยบายและแผน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

สารบัญ
– ประวัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– กระบวนการวางแผน
– การบริหารแผน/โครงการ
– การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
– การกำหนดนโยบาย
– การตัดสินใจของผู้บริหาร
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
– แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY