CA-312 เจาะแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการงานนโบายและแผน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

250฿

คำอธิบาย

CA-312 เจาะแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการงานนโบายและแผน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

สารบัญ
– ประวัติความเป้นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– จริยธรรม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
– พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
– นานาสาระของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบความรูัทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ พ..ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต
– แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน
– วิเคราะห์นโยบายและแผน
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
– SWOT ANALY การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง
– ความหมายของการวางแผน
– ประเภทแผน
– ความเป็นมาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
– แนวข้อสอบนโยบายและแผนชุดที่ 1
– แนวข้อสอบนโยบายและแผนชุดที่ 2

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี