CA-311 เจาะแนวข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) หลักสูตรใหม่ เล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

CA-311 เจาะแนวข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)  หลักสูตรใหม่ เล่มเดียวครบ

สารบัญ

– ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– จริยธรรม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
– พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
– นานาสาระของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย
– ทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต
– แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
– แนวข้อสอบประชามอาเซียน
– สรุปประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี