GB-248 สรุปเนื้อ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

250฿

คำอธิบาย

GB-248 สรุปเนื้อ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
– สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง