SP-453 สรุป+แนวข้อสอบ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์) วุฒิป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-453 สรุป+แนวข้อสอบ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์) วุฒิป.ตรี

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
• ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ปรัชญาองค์กร นโยบาย
– แผนยุทธศาสตร์
– บทบาท อำนาจ หน้าที่
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจแผ่นดิน พ.ศ. 2552
• พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2551
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
• เฉลยคำตอบ
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
• ความรู้รัฐธรรมนูฐ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• แนวข้อสอบ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• เฉลยคำตอบ
• ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
• เฉลยคำอธิบายวิธีคิด
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ทั่วไปความสามารถทั่วไป
• เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปความสามารถทั่วไป
• วิชาภาษาไทย
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
• เฉลยคำตอบ
• สื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
– คู่มือการทำสื่อประชาสัมพันธ์
• ข้อสอบถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ การประชมสัมพันธ์ / การสื่อสาร/การเผยแพร่
• เฉลยข้อสอบ
• แนวข้อสอบ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
• เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY