สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ จพง.ธุรการ (วุฒิ ปวส.) พร้อมเฉลยละเอียด (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

125฿

คำอธิบาย

สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ จพง.ธุรการ (วุฒิ ปวส.)  พร้อมเฉลยละเอียด (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ
ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาาด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ราคา 125 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม