SP-452 คู่มือสอบเข้า กระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการอุตสาหกรรม วุฒิ ป.ตรี สรุป+เก็งข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-452 คู่มือสอบเข้า กระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการอุตสาหกรรม วุฒิ ป.ตรี สรุป+เก็งข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ

 

– ประวัติ วิสัยทัศ พันธกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
– แผนยุทศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2555-2559
– สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
– การพัฒนาอุตสาหกรรม
– แนวความคิดเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว
– สถานประกอบการกับอุตสาหกรรมสีเขียว
– การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
– การส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
– หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
– การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา
– โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานการประกอบการ (QWL)
– การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
– ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม
– หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
– ประโยชน์ของธรรมาภิบาลสำหรับ SMES
– แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ) อัตนัยนักวิชาการอุตสาหกรรม
– ข้อสอบแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนนโยบายปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
– เฉลยแนวคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY