SP-450 คู่มือสอบเข้า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักวิเคราะนโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-450 คู่มือสอบเข้า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักวิเคราะนโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติการท่องเที่ยวและกีฬา
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
– ส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
– ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559
– การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยแนวข้อสอบ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
– ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2551
– แผนพัฒนันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559)
– การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
– แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559)
– แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
– แนวข้อสอบ / ข้อสอบ การวางแผนงาน แผน แผนงาน โครงการการบริหาร
– แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY