BC-8137 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

260฿

คำอธิบาย

BC-8137 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิมพ์เมื่อ: กรฏาคม 2558
จำนวน: 297 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER