SP-449 นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ส.ป.ก. ข้อสอบอัตนัย+ปรนัยใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-449 นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ส.ป.ก. ข้อสอบอัตนัย+ปรนัยใหม่ล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติความเป็นมาของ ส.ป.ก.
•วิสัยทัศน์
•พันธกิจ
•อำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.
-สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552
-การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
-ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดและทำแผนที่
-หลักการสำรวจและทำแผนที่
-การรังวัดที่ดิน
-การตรวจสอบที่ดินและเอกสารสิทธิ์
-ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม
-มาตราส่วนและระยะทาง
-แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
-เฉลยคำตอบ
-ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ
-สารสรเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
-ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนที่
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY