BC-8136 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

257฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

BC-8136 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

สารบัญ

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
• พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
• พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
• คำสั่งกรมสรรพกรที่ ท.ป.98/2544
• คำสั่งกรมสรรพกรที่ ท.ป.99/2544
• คำสั่งกรมสรรพกรที่ ท.ป.122/2545
• คำสั่งกรมสรรพกรที่ ท.293/2550
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเรื่องกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานตามมาตรฐาน
• การจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
• แม่บทกฏหมายมาตรฐานการสอบบัญชี
• การจัดทำแนวการสอบบัญชี
• หลักฐานการสอบบัญชี
• วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี
• การควบคุมภายใน
• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• การแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาการตรวจสอบบัญชี
• มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
-แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
-แนวข้อสอบการบัญชี
-แนวข้อสอบภาคสนาม
-แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER