CA-309 นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

250฿

คำอธิบาย

CA-309 นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ตัวอย่างระบบจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี