GB-246 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

250฿

คำอธิบาย

GB-246 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ชุดที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง