BC-7496 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

240฿

คำอธิบาย

BC-7496  คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่    

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.                                                              

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.                                                                 


พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539                                                                                                   

      –เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  


*
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                                        


*
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙                                         

      –เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              

      –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                            

      –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                               

       –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                  

      –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                               

      เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                 

     –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                      

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                                       

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.