ฺBC-7516 คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560

240฿

คำอธิบาย

ฺBC-7516  คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

Øความเป็นมา อำนาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม

Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                                                       

Øแม่บทกฎหมายมาตรฐานการสอบบัญชี                                                                                                                

Øมาตรฐานการสอบทาน รหัส 2400,2410                                                                                                             

Øมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000,3400,3402,3420                                                                            

Øมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400,4410                                                                                                  

Øการบัญชี                                                                                                                                                                

Øมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                                                            

Øพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547                                                                                                                   

Øพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                                                          

                –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                 

Øพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                                                   

Øพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502                                                                                                       

                –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      

               –  แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                                                  

               –  แนวข้อสอบรวมภาคสนาม                                                                                                                   

               –  เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                     

                –  เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.