BC-8134 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

250฿

คำอธิบาย

BC-8134 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

สารบัญ
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
• กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
• ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย (การเขียนเรียงความและย่อความ)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER