SP-439 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-439 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลุงทุน (สกท.)
ประวัติของ บีโอไอ
แนวข้อสอบ : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(สกท.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ข่าว BOI ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการลงทุนของไทย
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543
นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
นโยบายส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจ
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.255-2559)
ข้อสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY