SP-436 คู่มือสอบ สรุป+ข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

SP-436 คู่มือสอบ สรุป+ข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สารบัญ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• ประวัติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
• แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

• รัฐวิสาหกิจ
• แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
• การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย

 

ความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• การบริหารด้านงบประมาณ
• ความหมายเกี่ยวกับงบประมาณ
• งบประมาณและประเภทงบประมาณ
• ขั้นตอนการทำงบประมาณ
• การเตรียมงบประมาณรายรับ
• การจัดเตรียมงบประมาณรายจ่าย
• พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
• พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สินสาธารณะ พ.ศ. 2548
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
• ระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแก้ไขเพิ่ม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและกฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY