สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ พร้อมเฉลยทุกข้อ ประจำปี 2558 (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

165฿

คำอธิบาย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ  พร้อมเฉลยทุกข้อ ประจำปี 2558 (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่
• พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
• พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย

 

ราคา 165 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม