SP-434 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปริญญาตรีทุกสาขา

190฿

คำอธิบาย

SP-434 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ปริญญาตรีทุกสาขา

สารบัญ
ประวัติความเป็นมา สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การส่งเสริมคสามเสมอภาคหญิงชาย
ความรุนแรงในครอบครัว
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
แผนภูมิการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การสร้างเครือข่าย
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เมื่อพ้นจากราชการ
เงินบำเหน็จหรือบำนาญ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปรนัย) ชุดที่ 1
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปรนัย) ชุดที่ 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปรนัย) ชุดที่ 3

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY