BC-7479 คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

266฿

คำอธิบาย

BC-7479 คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

สารบัญ

-ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ

-อากรแสตมป์

-กฎหมายการบัญชี

*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.