SP-414 นิติกร ศาลยุติธรรม วุฒิ ป.ตรี คู่มือเตรียมสอบใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-414 นิติกร ศาลยุติธรรม วุฒิ ป.ตรี คู่มือเตรียมสอบใหม่ล่าสุด

สารบัญ
1.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
2.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ภาษาไทย
3.พระราชบํญญัติระเบียบบริหารราขการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
4.พระราชบํญญัติระเบียบบริหารราขการศาลยุติธรรม(ฉบับที่2)พ.ศ.2551
5.ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการสาลยุติธรรม พ.ศ.2552
6.ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การเทียบการดำรงตำแหน่งตามหระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535เท่ากับดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
7.สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ ความรู้รัฐธรรมนูญ 2550
10.ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
11.กฎหมายอาญา
12.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13.แนวข้อสอบ-กฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา
14.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ นิติกรปฎิบัติการ
15.แนวข้อสอบ นิติกรปฎิบัติการ
16.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
(พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม)

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY