CA-296 นิติกร วุฒิ ป.ตรี ศาลยุติธรรม สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด 2556

250฿

คำอธิบาย

CA-296 นิติกร วุฒิ ป.ตรี ศาลยุติธรรม สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด 2556

สารบัญ
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานศาลยุติธรรม
ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบการสรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง
แนวข้อสอบการสรุป/ตีความจากบทความ
แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
แนวข้อสอบการสรุปความจากเงื่อนไขทางภาษา
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
สรุปสาระสำคัญ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
แจวข้อสอบระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2550
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2550
แนวข้อสอบ วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
สรุปสาระสำคัญกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบวิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ แคมปัส