BC-8122 คู่มือ+ข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม นิติกร

280฿

คำอธิบาย

BC-8122 คู่มือ+ข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม นิติกร

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557
– กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2550
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสนง. ศาลยุติธรรม พ.ศ.2544
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ สนง. ศาลยุติธรรม พ.ศ.2555
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสนง.ศาลฯ 2544
– คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องมอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติฯ
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลฯ
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติฯ
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งขอข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2552
– ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่องการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐาน
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547
– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติฯ ว่าด้วยการย้ายช้าราชการศาลยุติฯ
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม 2544

 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
– พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
– เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
– เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง
– เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ชุดที่2
– เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER