SP-413 สรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม วุฒิป.ตรี เล่มเดียวครบ

280฿

คำอธิบาย

SP-413 สรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม วุฒิป.ตรี เล่มเดียวครบ

สารบัญ

– แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

– แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
– อาเซียน : ASEAN
– 7 อาชีพที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
– แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
– แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ
– แนวข้อสอบ หลักการบัญชีทั่วไป
ราคา 280 บาท

จัดทำโดย SP ACADEMY