BC-8121 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

270฿

คำอธิบาย

BC-8121 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

สารบัญ
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
พรบ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบพรบ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547
– คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรม
• ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชแทนใน ตำแหน่ง ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ่างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
– ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่ง ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมแนวข้อสอบ กฎ กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่น
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
• เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
-ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะแนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
• เจาะข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. 2556
• เจาะข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. 2556
• เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 3

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER