E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน (กรมป่าไม้) 2560

233฿

คำอธิบาย

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน (กรมป่าไม้) 2560

จำนวน 356 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมป่าไม้
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้
วันสำคัญทางป่าไม้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
ภารกิจ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
นโยบาย รมว.ทส.
ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้
ชนิดของป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
การปลูกป่า
ผลิตผลจากป่าไม้
การจัดการลุ่มน้ำ
การป้องกันป่าไม้
การป้องกันไฟป่า
การป้องกันแมลงและโรคป่าไม้
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ป่าไม้กับโลกร้อน
การวิจัยด้านป่าไม้
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
โครงการพระราชดำริ
การบริหารป่าชุมชน
การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545