รวมข้อสอบ (อัตนัย) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองฯ ศาลปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 59

230฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ (อัตนัย) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองฯ ศาลปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ (อัตนัย) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ส่วนที่ 2 กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ 5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 8 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ