GB-240 วิศวกรโยธา 3 (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

280฿

คำอธิบาย

GB-240 วิศวกรโยธา 3 (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

สารบัญ
– ทฤษฎีโครงสร้าง
– การวิเคราะห์โครงสร้าง
– วิศวกรรมฐานราก
– การประมาณและวิเคราะห์ราคา
– การคำนวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงสร้างไม้และเหล็ก
– การบริหารก่อสร้าง
– การออกแบบพื้นทาง
– การควบคุมออกแบบ
– การวางแผนการผลิต
– การควบคุมคุณภาพ
– การวางผังโรงงาน
– การวิจัยการดำเนินงาน
– การประยุกต์เทคโนโลยีอันทันสมัย
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านโยธา) ชุดที่ 8

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง