SP-409 สรุป+ข้อสอบ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ เจ๋งจริง ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

300฿

คำอธิบาย

SP-409 สรุป+ข้อสอบ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ เจ๋งจริง ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
ตอนที่ 1 : รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ “ใหม่ล่าสุด”
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
– พระราชบัญญัติปฏิบัติเกี่ยวกับการกังขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
– พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. 2480 และจรรบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
– หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
– โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
– เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
ตอนที่ 2 รวมข้อสอบกรมราชทัณฑ์
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องอื่นๆกรมราชทัณฑ์
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เรียบเรียง

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY