เจาะแนวข้อสอบ ภาค ข กรมราชทัณฑ์ นักทัณฑวิทยา,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

145฿

คำอธิบาย

เจาะแนวข้อสอบ ภาค ข กรมราชทัณฑ์ นักทัณฑวิทยา,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

สารบัญ
แนะแนวการทำข้อสอบ
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
ลักษณะ 1 เรือนจำ
ลักษณะ 2 ทัณฑนิคม
ลักษณะ 3 การรักษาพระราชบัญญัติ
กระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
ส่วนที่ 1 ประเภมเรือนจำ
ส่วนที่ 2 แนาจและหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำ
ส่วนที่ 3 การรับตัวผู้ต้องขัง
ส่วนที่ 4 การแยกผู้ต้องขัง
ส่วนที่ 5 การงาน
ส่วนที่ 6 การอนามัยและสุขาภิบาล
ส่วนที่ 7 วินัยของผู้ต้องขัง
ส่วนที่ 8 ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง
ส่วนที่ 9 การปล่อยตัว
ส่วนที่ 10 ข้อความเบ็ตเตล็ด
กฏกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 4)
กฏกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521)
กฏกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2524)
หมวด 1 วินัย
หมวด 2 โทษผิดวินัย
หมวด 3 การรักษาวินัย
แนวทางการลงโทษข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ.2552
ประกาศกรมราชทัณ์ เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
บรรณานุกรม

ราคา 145 บาท
จัดทำโดย Hi-ED