SP-408 สรุปความรู้+ข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ จพง.อบรมฯ,นักทัณฑวิทยาฯ ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-408 สรุปความรู้+ข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ จพง.อบรมฯ,นักทัณฑวิทยาฯ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
ตอนที่ 1 : รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
1.1 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523
– กฎกระทรวงมหาดไทย ออกความตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2495 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– สรุประเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
1.2 กฎหมายเกี่ยวกับการกังขัง/กักกัน
• กฎหมายและข้อสอบเกี่ยวกับการกักขัง
– พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549
– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม นำเข้ามาในสถานที่กักขัง พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักัน
กฎหมายและข้อสอบเกี่ยวกับการกักกัน
– พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ความประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510
– กฎกระทรวง (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2510
1.3 กฎหมายเกี่ยวกับวินัยข้าราชการราชทัณฑ์
– พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. 2480
– จรรยาบรรณ ข้าราชการราชทัณฑ์
– ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์
1.4 กฎหมายเกี่ยวกับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
– ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ.2546
1.4 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ต่อ)
– ประกาศ กรมราชทัณฑ์ เรื่องการกำหนดชนิด ประเภท และปริมาณของยาหรือ สารพิษที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ
– หนังสือกรมราชทัณฑ์ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง
– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 3 เรื่องการลงโทษเฆี่ยน พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2542
– ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 8 เรื่องการศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง
ตอนที่ 2 ความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์พร้อมข้อสอบเฉลยอย่างละเอียด

– เหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
– หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552-2555
– มาตรฐานเรือนจำ
มาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน
มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน
– นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
– นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของกรมราชทัณฑ์
ตอนที่ 3 รวมข้อสอบสอบกรมราชทัณฑ์
บรรณานุกรม

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY