BC-8118 คู่มือเตรียมสอบ นักทัณฑวิทยา งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ

270฿

คำอธิบาย

BC-8118 คู่มือเตรียมสอบ นักทัณฑวิทยา งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารรกิจ อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร โครงสร้าง
• แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562
• เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
• การบริหารงานราชทัณฑ์
• ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
• ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
• สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579 และที่แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2523
• กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
• กฎกรทระวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2506
• ประกาศคณะรักษา ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
• พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
• ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
• พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการ กรมราชทัณฑ์
• ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการฯ 2 ชุด
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2 ชุด
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ 2 ชุด
– เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
– เจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจบุันเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
– เจาะรวมแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา ชุดที่ 1
– เจาะรวมแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา ชุดที่ 2
– เจาะรวมแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา ชุดที่ 3

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER