SP-389 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาโท

250฿

คำอธิบาย

SP-389 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาโท

สารบัญ
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
ระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย
บทที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร
บทที่ 4 การเงินและการธนาคาร
บทที่ 5 การบริหารจัดการด้านคลัง
บทที่ 6 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การบริหารจัดการแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11
ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ตัวอย่างแนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เฉลยคำตอบ ข้อสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักเศรษฐศาสตร์
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลักเศรษฐศาสตร์
แนวข้อสอบ แผน – แผนงาน การวางแผน – การบริหาร
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบแผน – แผนงาน – การวางแผน – การบริหาร
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY