BC-8106 คู่มือเตรียมสอบ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

260฿

คำอธิบาย

BC-8106 คู่มือเตรียมสอบ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สารบัญ
การเมืองการปกครอง
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและวิชารัฐศาสตร์
บทที่ 2 แนวความคิดว่าด้วยรัฐ
บทที่ 3 ทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง
บทที่ 4 อุดมการณ์และระบบการเมือง
บทที่ 5 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
บทที่ 6 สถาบันการเมือง
บทที่ 7 พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย
บทที่ 8 การพัฒนาการเมืองการปกครองไทย
บทที่ 9 การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
บทที่ 10 การพัมนาสังคมไทย
บทที่ 11 ประชาธิปไตยกับการเมืองไทย
• ระบบเศรษฐกิจของไทย
• ประวัติอาณาจักรของไทย
ความรู้ทั่วไปทางรัฐประศาสนศาสตร์
• ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐ
• สำนักความคิดทางการบริหาร School of Thought in Management
• การจัดการภาครัฐแนวใหม่
• การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แนวข้อสอบในการสนามสอบจริง
ข้อสอบเก่าภาคสนามที่เคยออก ชุดที่ 1
ข้อสอบเก่าภาคสนามที่เคยออก ชุดที่ 2
เจาะศัพท์สำคัญทางรัฐศาสตร์ที่ควรจดจำ

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER