SP-381 รวมข้อสอบเก่า 1,000 กว่าข้อ ป.ป.ส จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-381 รวมข้อสอบเก่า 1,000 กว่าข้อ ป.ป.ส จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ส.
– ประวัติย่อ การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.
– ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ยาเสพติดให้โทษ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ยาเสพติดและกฎหมายเสพติด
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ยาเสพติดและกฎหมายเสพติด
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ป.ส.
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน-แผนงาน-การวางแผน-การบริหาร
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงการ การบริหาร
– แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาวะผู้นำผู้นำ/หลักภาวะผู้นำ
– ความรู้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY