รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมเฉลยทุกข้อ ประจำปี 2559

220฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมเฉลยทุกข้อ ประจำปี 2559

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2559
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551. และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้ง อนุบัญญัติที่ออกตามกำหมายฉบับนี้
4.1 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554
4.2 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับเรื่องไว้พิจารณา พ.ศ. 2554
4.3 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.attorney285 พ.ศ. 2559
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
8. คำสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนสอบสวนและการไต่สวนข้อเท็จจริง

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ