CA-271 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

250฿

คำอธิบาย

CA-271 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมาของสำนักงานป.ป.ช.
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติ ป.ป.ช.
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
– แนวข้อสอบ ประมวล กฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ตาม ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– ความรู้เข้าใจสาระสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี