SP-374 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารรอบ (หลักสูตร 1 ปี) กองทัพบก วุฒิ ม.6

250฿

คำอธิบาย

SP-374 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารรอบ (หลักสูตร 1 ปี) กองทัพบก วุฒิ ม.6

สารบัญ
• ประวัติโรงเรียนนายสิบทหารบก
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ปรัชญา
– ปณิธาน
• แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
• ข้อสอบภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY