SP-373 สรุป+ข้อสอบ นักเรียบช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วุฒิ ม.3

250฿

คำอธิบาย

SP-373 สรุป+ข้อสอบ นักเรียบช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วุฒิ ม.3

สารบัญ
• ประวัติโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
– ภารกิจโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
– ปรัชญา
– วิสัยทัศน์
• สรุปสาระสำคัญ วิชา คณิตศาสตร์
– เลขยกกำลัง
– พหุนาม
– วงกลม
– จำนวนจริง
– อัตราส่วนตรีโกณมิติ
– สถิติ
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศศาสตร์ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศศาสตร์ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– เฉลยละเอียด
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศศาสตร์ ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– เฉลยละเอียด
• แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– เฉลยละเอียด
• แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
– เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก
• แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก
• ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
• แนวข้อสอบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
• แนวข้อสอบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
– เฉลย
– เฉลยเฉพาะข้อยาก
• ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
– เฉลย
– เฉลยเฉพาะข้อยาก

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY