SP-367 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร

250฿

คำอธิบาย

SP-367 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
– วิชาภาษาไทย การอ่านคำในภาษาไทย
– คำที่มักอ่านผิด
– การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
– คำราชาศัพท์ และคำสุภาพ
– คำประพันธ์หรือร้อยกรอง
– ข้อสอบภาษาไทย
– เฉลยคำตอบข้อสอบภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
– ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้ทั่วไปเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
– สรุปย่อความรู้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– ตัวอย่างข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
– ข่าวเหตุการณ์ปัจจบุัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ สังคม

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY