SP-363 สรุป+ข้อสอบ วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มที่ 1

250฿

คำอธิบาย

SP-363 สรุป+ข้อสอบ วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มที่ 1

สารบัญ

กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื้นฐาน
– เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ : ทหารบก
– โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– ข้อทดสอบ : ข้อทดสอบพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป : ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
– แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ศัพท์/คำศัพท์เกี่ยวกับทหารบก
– หลักภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาพื้นฐาน : ภาษษไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชาพื้นฐาน : ภาษษไทย ชุดที่ 2
กลุ่มสอบที่ 1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
– แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรม (กลศาสตร์) ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรม (กลศาสตร์) ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
– แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์และสถิติ
– ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ วิชา คณิตสาสตร์
– แนวข้อสอบ วิชา เขียนแบบวิศวกรรม
– แนวข้อสอบ วิชา ไฟฟ้าวิศวกรรม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY