CA-265 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ นายทหารประทวนสายงานสัสดี หลักสูตรใหม่

250฿

คำอธิบาย

CA-265 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ นายทหารประทวนสายงานสัสดี หลักสูตรใหม่

สารบัญ
• สรุปหลักภาษาไทย
• เนื้อหาที่เรียนรู้
– พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
– การใช้และกลุ่มคำ
– คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ
– คำราชศัพท์
– คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด
– ประโยคบกพร่อง(ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย)
• สรุปหลักภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 โครงสร้างประโยค (Sentence Syntax)
บทที่ 2 ประโยคและรูปแบบของประโยค (Types and Forms of Sentence)
บทที่ 3 วลีและอนุประโยค (Phrase and Clause)
บทที่ 4 คำนามและคำบวกจำนวน (Noun and Quantifiers)
บทที่ 5 คำกริยาและคำกริยาวิเศษน์ (Verb ang Adverb)
บทที่ 6 ประเภทของ Tenses
บทที่ 7 Subject – verb agreement
บทที่ 8 ประโยค Active and Passive Voice
บทที่ 9 คำบุพบท (Preposition)
บทที่ 10 การเรียงลำดับคำ (Word order)
บทที่ 11 การกล่าวรายงาน (ReportedSpeech)
บทที่ 12 ประโยคเงื่อนไข (if – clause)
บทที่ 13 การเปรียบเทียบ (Comparisons)
• สรุปคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ระบบจำนวนและการแทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
บทที่ 4 ซอฟแวร์และการจัดข้อมูล
บทที่ 5 ระบบสารสนเทศ
บทที่ 6 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
บทที่ 7 การป้องกันและความปลอดภัย
• สรุปความรู้ทั่ว
– ผู้นำประเทศอาเซียน 10 ชาติ
– ชุดประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– โครงการพระราชดำริ และสิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบอาเซียน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี