GB-231 นายช่างโยธา 2 (ภาค ข.)

250฿

คำอธิบาย

GB-231 นายช่างโยธา 2 (ภาค ข.)

ทฤษฎีโครงสร้าง
– การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบโครงสร้าง
– คำจำกัดความที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
– ชนิดของโครงสร้าง
– หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง
– ความมั่นคงของโครงสร้าง
– ดีเทอร์มิเนซีของฌครงสร้าง
– หลักการเขียนแนวการโก่งตัวขององค์อาคาร
– แบบฝึกหัดท้ายบท
การวิเคราะห์โครงสร้าง
วิศวกรรมฐานราก
– บทนำ
– ประเภทของฐานรากตื้น
– ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัย
– ทฤษฎีของความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของดิน
– ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยสุทธิ
– ส่วนปลอดภัย
– ผลกระทบต่างๆที่มีต่อค่า Ultimate Bearing Capacity
– ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินในสภาพดินหลายชั้น
การประมาณและวิเคราะห์ราคา
– เอกสารที่ใช้ในการประมาราคา
– ชนิดของงานก่อสร้าง
– แหล่งมที่มาของข้อมูล
– หลักการทำการประมาณราคา
– หัวใจในการจัดทำการประมาณราคา
– ประเภทของการประมาณราคาตามลักษณะกิจกรรม
– ประเภทของการประมาณราคาตามความต้องการ
– แบบฟอร์มของการประมาณราคา
– ขั้นตอนในการประมาณราคา
การคำนวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงสร้างไม้และเหล็ก
– ปอร์ดแลนด์ซีเมนต์
– ปฏิกิริยาระหว่างปอร์ดแลนด์ซีเมนต์กับน้ำ
– ประเภทของปอร์ดแลนด์ซีเมนต์และการใช้งาน
– มวลรวม
– น้ำ
– สารผสมเพิ่มและตัวเดิม
– ช่องว่างในคอนกรีต
– คอนกรีด
การบริหารก่อสร้าง
– ส่วนประกอบของการจัดองค์การ
– ความสำคัญของการจัดองค์การ
– ข้อพิจารณาในการจัดองค์การบริหหารงานก่อสร้าง
– แบบรูปของการจัดองค์การ
การออกแบบพื้นทาง
– ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
– น้ำหนักที่กระทำกับโครงสร้าง
– ลักษณะของน้ำหนักที่กระทำบนโครงสร้าง
– หน่วยแรงที่ยอมให้ในการก่อสร้าง
– แบบฝึกหัดท้ายบท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 7
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 8
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 9
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 10
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 11
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 11
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 12
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ชุดที่ 12

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง