การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

195฿

คำอธิบาย

การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.หลักการและเหตุผลของการศึกษา
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.ของเขตของการศึกษา
4.ข้อจำกัดของการศึกษา
5.ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกียวข้อง
6.กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
7.คำจำกัดความ
8.ระเบียบวิธีการศึกษา
9.ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
10.สรุป
บทที่ 2 แนวคิดของการทำวิจัยการจัดทำทรัพยากรมนุษย์
1. ความหมายของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.การวิจัย
2.การจัดการ
3.ทรัพยากรมนุษย์
4.การจักการทรัพยากรมนุษย์
5.การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.ความสำคัญของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์
1. ความสำคัญของการวิจัย
2. ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. ความสำคัญของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สรุป
3.ขอบเขตของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. แนวทางการจัดแบ่งขอบเขตของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. ขอบเขตของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในที่นี้
บทที่ 3 พัฒนาการของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์
1.พัฒนาการของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศ
1.ยุคที่หนึ่ง
2.ยุคที่สอง
3.ยุคที่สาม
4.ยุคที่สี่
5.ยุคที่ห้า
สรุป
2. พัฒนาการของการวิจัยการทรัพยากรมนุษย์ในไทย
1.ยุคที่หนึ่ง
2.ยุคที่สอง
3.ยุคที่สาม
4.ยุคที่สี่
สรุป
บทที่ 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของการวิจับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในไทย
1.ปัญหาอุปสรรคของการทำวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับแนวคิด
2.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
3.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการวิจัยยไปใช้ประโยชน์
สรุป
2. แนวทางแก้ปัญหาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวคิด
2.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
3.ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สรุป
3.แนวโน้มของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.แนวโน้มเกี่ยวกับแนวคิด
2.แนวโน้มเกี่ยวกับระเบียบการวิจัย
3.แนวโน้มเกี่ยวกับการนำการวิจับไปใช้ประโยชน์
สรุป
บรรณานุกรม
1.วิชาภาษาไทย
2.ภาษาอังกฤษ

ราคา 195  บาท

จัดทำโดย ดร.วิรัช วิรัชภาวรรณ