SP-357 คู่มือสอบเข้า ก+ข ธนาคารกรุงไทย ใช้สอบ ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-357 คู่มือสอบเข้า ก+ข ธนาคารกรุงไทย ใช้สอบ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติ ธนาคารกรุงไทย
– ประมวลจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
– การเงินการธนาคาร
– ตลาดการเงิน
– นโยบายการเงิน
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 18)
– ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– เกร็ดความรู้อาเซียน
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เกษตรทฤษฎีใหม่
– แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
– แบบทดสอบความถนัดทางด้านภาษา
– ความถนัด (Aptitude TEST)
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– อนุกรมตัวเลข
– ข้อสอบอนุกรม
– แนวข้อสอบความถนัด (Aptitude Test)
– ความถนัด (Aptitude Test)
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– แบบทดสอบบุคลิกภาพ
– แบบประเมินบุคลิกภาพ
– แบบประเมินบุคลิกภาพตามตัวบ่งชี้ของของมายเออร์ – บริกส์ (MBTI)
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY