CA-264 สรุปเนื้อหา+และแนวข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว ชั้นประทวน พร้อมเฉลย

250฿

คำอธิบาย

CA-264 สรุปเนื้อหา+และแนวข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว ชั้นประทวน พร้อมเฉลย

สารบัญ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตำรวจท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโญบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตำรวจท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล
– ความสามารถทางด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)
– แนวข้อสอบการสรุปวามจากภาษษ
– แนวข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2554
– แนวข้อสอบกฎ ก.ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจาการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี